По бурятски доброе утро

По бурятски доброе утро

Внеклассное мероприятие, посвященное творчеству бурятского детского

поэта Цырен-Базара Бадмаева.

Цель:

  • обобщение изученного по творчеству бурятского поэта Цырен-Базара Бадмаева;

  • развитие творческих потребностей обучающихся средствами бурятской детской литературы;

  • развитие связной речи, обогащение словарного запаса, совершенствование выразительного чтения наизусть;

  • воспитание нравственных качеств через поступки героев произведений Цырен-Базар Бадмаева; воспитание культуры поведения;

  • формирование навыков ответственного отношения к порученному делу, самостоятельности.

Ведущий 1:

-Добрый день, уважаемые гости, учителя и учащиеся! Мы рады приветствовать вас в зале на празднике, посвященному творчеству детского поэта Цырен-Базар Бадмаева. Он внёс значительный вклад в бурятскую детскую литературу. На протяжении трёх десятков лет звучал поэтический голос поэта. В его произведениях можно встретить и озорные шутки, и фольклорные считалки, материнскую колыбельную. Многие из них посвящены детям, в которых может быть вы себя и узнаете. Сегодня прозвучат для вас веселые стихи, песни этого замечательного поэта.

Ведущий 2:

Түрэлхи хэлэеэ мэдэнэгүй гэжэ

Түбһэн хүн намай зэмэлээ хадаа

Сэдьхэл зүрхэндэм эритээр хүрэжэ,

Сэнгүй муухайгаар доромжолхо даа.

Буряад хэлэн- Байгал далай,

Бурьялма эршэтэй аршан бэлэй.

Ами наһанайм сэнтэй гэлэй,

Алтан дэлхэйдэ мандатугай!

Хүндэтэ айлшад, һурагшад! Горхоной дунда һургуулиин 3- хи классай hурагшад Цырен-Базар Бадмаевай шүлэгуудые, дуунуудые танай анхаралда харуулхань.

Ведущий 1:

— Цырен- Базар Бадмаев родился в улусе Саган- Шулутай Агинского бурятского округа Читинской области. Он автор более 30 книг на бурятском и русском языках. Написал около 30 песен, многие из которых популярны и сейчас. Цырен- Базар Бадмаев работал в столице Бурятии Улан- Удэ . У него есть стихи и песня, посвященные столице нашей республики.

1 Чтец: «ТУРЭЛ ХОТО»

Саарhан дэрэ нэрэтэй болоhон баярнай,

Саhан дээрэ муртэй болоhон соломнай –

Найман зугэй буряад угтани холбоhон

Найжа нангин турэл хотом хонгорхон

дэ, Сэлэнгын уулзуур дээрэ мандаhан

ндэр нэрэтэ уужам сарюн Улаан – Удэ

Урдаа хараха hулдэ заяамни hалбаран,

Улам хугжэн, урма зориггой жарган удэ!

Тубхинэн байна ород ахынгаа аша туhаар

Туб хотомни, Буряад гурэнэйм тоонто юм.

Туби дэлхэйдэ өөрын дуутай, намтартай

ТYгэс арадайм бэетэ хубуунэй hулдэ юм

Москва бэшэш, Париж бэшэш, Бээжэнш

Монгол угтанай социалис замай гэршэш

Туухэдэ хэзээ тумэн жаргалан угалза

Тухэл шарайдаш hолонго мэтэ ялалзаг!

Олон уеын hубарин, унгэрэн ошоходо,

Октябриин дулэндэл, улаан нарандал,

Гэсэртэл, Байгал далайдал, муноо, углоо, ходо

Буряад нэрэшни мунхэн байхал юртэмсэдэ.

2.Улаан- Удэ тухай дуун- вокальная группа.

Улаан –Yдэ тухай дуун

Холынгоо харгыда

Хододоо шамтайгааб,

Угтыш даа намайгаа, Улаан—Удэ.

Арадтаа хүндэтэй

Алдарта хүбүүдтэйш,

Алтарма һайханш даа,

Улаан –Yдэ.

Сэлэнгэ мүрэнэйнгөө

Сэнгэлиг эрьедэ

Уужамаар амилнаб,

Улаан- Удэ.

Байдалдаа баяртай

Бурьялыш хэтэдээ,

Буряадайм түб хото,

Улаан- Удэ.

Ведущий 1: -Ребята, у вас есть домашние животные? Любите наблюдать и ухаживать за ними? Назовите их на бурятском языке. Многие стихи Цырен- Базара Бадмаева посвящены этим животным. Так, в издательстве «Детская литература» вышли книги: «Хитрый конь», «У козленка выросли рога», «Большой хуралдаан», «Потешные ягнята», в издательстве «Малыш» — «Маленький табунщик», «Готовое седло».

В этих сборниках помещены потешные стихи о животных и их повадках. Баярма, ты знаешь почему у ягненка чешется голова?

Ведущий 2: Нет!

Ведущий 1: А вот сейчас и узнаем.

1 Чтец: «Хурьганай толгой юундэ зохолноб?»

Ведущий 1:- Кто понял, почему чешется голова у ягненка?

Правильно, у него растут рога.

2 Чтец: «Хотошо»

Танигдаагүй хүнэй ерэхэдэ,

Таамаг хэды һаб-һаб гээд,

Хашаран һөөргөө нойрмоголон,

Хотошо дуурадаг эбһээлээд…

Хотоей хараха уялгаяа

Хойрог һалаар дүүргэдэг.

Ёһо тэдыдэл хаа яа

Ёохон хусаад болишодог.

Хотошо, хэды нохойшье һаа,

Харин бюрократ лэ байна даа.

Ведущий1: О ком эти стихи? Какая она по характеру? Кто любит ухаживать за собакой?

3 чтец: « Хурьгаадай»

Yбшэлөөл гээшэ ха хурьгаадай,

Yглөөнһөө эхилээд хотон соо

Тэлниг хорейогой хаяадаа

Толгойгоо ганхуулаад хэбтэшоо

-Хурьгаадай,- гэбэлби тэрээндэ,-

Хаанашни үбдэнэб, хэлыш даа?

Абяагүй тэрэмни байтараа,

Аалихан һүлэмхеэр маарахадаа

Досоонь үбдөө гү, толгойнь хари?

Бүри мэдэхын аргагүй, халаглалтай:

Ветврачай ажал хүдэлмэри

Бэрхэтэйхэн лэ байгаа ёһотой.

4 чтец: «Тугал».

5 чтец: «Хүгжэм»

6 чтец: « Эбэрээ ургаhан эшэгээдэй.»

Ведущий 1: Баярма, вот скажи -Овца мычит или блеет?

Ведущий 2 -Мычит, нет блеет. Давайте лучше спросим у ребят?

Сценка «ХОНИН МӨӨРЭДЭГ ГY, МААРАДАГ ГY?»

Худөөдэмнай айлшаар hаяшагхан

Коля ерээ Улаан-Удэhөө

Хундэлжэ садхаагаад, аргаахан

Хугшөөдэйнь hураа тэрээнhээ:

— Хонин яадаг бэ? – Хашхардаг.

-Хулэг ядаг бэ? — Мөөрэдэг

— Хуригшэ унеэн? — Бабанадаг.

— Тэмээн яадаг бэ? — Маарадаг.

— Тэхэ яадаг бэ? — Хар-хур гэдэг.

Газаахи тахяа? — Инсагаалдаг.

Хугшэн эжынь гайхахадаа,

Хубуунhээ иигэжэ hурабал даа:

— Toho яадаг бэ? — Эдидэг даа!

— Тараг, hу? — Уудаг даа!

— Тарган мяха? — Баридаг даа!

Эдихэ ууха, гурэхын талаар,

Энээндэ «Таба» табихаар лэ.

Харин мал мэдэхын талаар,

Хара xoohoop ябуулхаар лэ.

Ведущий 1: Да, некоторые дети только и знают вкусно поесть, а работать не любят? Не хотят помогать бабушке. А вы помогаете бабушке? Ответы детей.

Физминутка:

Мы устали, давайте отдохнем. Все встали на зарядку.

1. «Баабгалдай» ( ученик показывает движения, дети повторяют

за ним).

2. «Арба хүрэтэр тоолое».

Нэгэн, хоёр- тугалнууд,

Гурба, дүрбэ-хүлзэлдөө,

Таба, зургаа- мүргэлдөө,

Долоо, найма- эбэрнүүдээ,

Юһэ, арба-хухалжархео.

Ведущий 2: Среди нас есть большие любители долго поспать. Сейчас мы определим, кто есть кто.

Сценка: « Согсорид ба хэмэл одон»

Гуйна эжынь Согсоридоо:

— Бодоо унтаряа hэжэрэл даа.

Харюусана тэрэнь унтариhаа:

— Халта хэбтэд гэhүүлби даа …

Хубуундээ эжынь сухалдан,

Хэлээд hаланагуй зорюута.

Урдаhаань Согсорид гонгиноно:

— Унтаhуулби даа нэгэл минута …

Харин «минутань» удаарба.

Хубуунэй унтаряа hэжэртэр,

Хэмэл одомнай дэлхэйе

Хоёр дахин тойробо .

Ведущий 1: Стихи, которые прозвучали сейчас были переведены на русский язык Давайте послушаем послушаем и на русском языке.

1 чтец: «Согсорид и спутник.»

2чтец: « Сластена –Белоручка»

3 чтец: «Малыш»

Ведущий 1: В своих стихах поэт высмеивал такие людские недостатки, как лень, глупость и читая его стихи мы укрепляем силу воли, характер, анализируем свои поступки.

Ведущий 2: А сейчас для вас поучительная сценка «Мэхэ гохын мэргэн ном»

Ведущий 1: Цырен-Базар Бадмаев является автором пьес для кукольного театра, сценариев, документальных фильмов, сборника рассказов «Среди друзей» (1956), повести «Сережа в стране Будамшуу» (1972г и загадок. Для вас мы приготовили загадки, а вы ребята и учителя тоже попробуйте их отгадать.

Ведущий 2: Тэнгэри, газар, байгалиин узэгдэл тухай.

  1. Саhан дээрэ Шаазан аяга (hара)

  2. Хулгуй аад ябадаг,

Нюдэгуй аад, уйладаг ( уулэн, бороо).

  1. Тоб-тоб тобшонууд,

Тоборюу мунгэн тобшонууд

Толгой дээрэм унаба (мүндэр)

  1. Хулгүй аад, гуйдэг Хүрзэгуй аад, малтадаг. (уhан)

Ведущий I: Разгадывать загадки вы умеете, а теперь давайте послушаем песню на стихи Ц-Б Бадамева «Сэсэгтэ нугада».

Ведущий1: Приглашаю всех участников на сцену. Члены кружка «Юный Будамшуу» прочитают вам свои сочинения – миниатюры. Мы узнаем, что они узнали, поняли, чем интересны и чему учат произведения этого поэта.Источник: infourok.ru


Добавить комментарий