Ища любовь

Ища любовь

                Èùèòå Ëþáîâü âî âñ¸ì!
                Ñìîòðèòå íà âñ¸ ñ Ëþáîâüþ!
                Ëþáîâü,áûòü íå ìîæåò çëîì,
                Îíà âñÿ îìûòà Êðîâüþ!
               
                Âñ¸ ëèøü èç Ëþáâè èä¸ò,
                È âíîâü,âñ¸ ê Ëþáâè ïðèõîäèò.
                Êòî ñ Áîãîì â äóøå æèâ¸ò,-
                Ëþáîâü òîò âî âñ¸ì íàõîäèò!
               
                Íàõîäèò å¸ â ãëàçàõ,
                Íàõîäèò å¸ â óëûáêàõ,
                Íàõîäèò Ëþáîâü â ñëîâàõ,
                È äàæå ïîðîé â îøèáêàõ.
               
                Èùèòå Ëþáîâü âî âñ¸ì!
                Íî ñ Áîãîì å¸ èùèòå!
                Íàïîëíèò îíà Âàø äîì,
                Ïðîñòðàíñòâî âîêðóã-äûøèòå!
               
                Äûøèòå âñåé ãðóäüþ,ñìåëî-
                Òàêèì Áîæüèì äèâíûì ÷óâñòâîì!
                Îòäàéòåñü Ëþáâè âñåöåëî,
                Âëàäåÿ åé,êàê èñêóññòâîì!
               
                Âåäü òîëüêî â Ëþáâè-èòîã!
                È òîëüêî â Ëþáâè-Ñïàñåíüå!
                Ëþáîâü-ýòî Ñàì íàø Áîã,
                È Îí-òîé Ëþáâè ñâå÷åíüå!
               
                Èùèòå Ëþáîâü âî âñ¸ì!
                Ñìîòðèòå íà âñ¸ ñ Ëþáîâüþ!
                Ëþáîâü,áûòü íå ìîæåò çëîì,
                Îíà âñÿ îìûòà Êðîâüþ!
               
               
                2013.
               

© Copyright: Âåðà Ñîê, 2013
Ñâèäåòåëüñòâî î ïóáëèêàöèè ¹113112407036

ÐåöåíçèèИсточник: www.stihi.ru


Добавить комментарий